This website is best viewed with CSS and JavaScript enabled.

Nail the lies about people in poverty – says Archbishop of Wales

Posted on: December 10, 2013 12:06 AM
Pier Head building, in Cardiff Bay
Photo Credit: WikiMedia
Related Categories: Abp Morgan, poverty, Wales

The Archbishop of Wales, Dr Barry Morgan,  is calling on people to ‘stand up for what is right’ when people in poverty are accused of being shirkers and skivers, and to offer practical support.

“We are all members of one community,” he will say. “ We must speak out against the rumours, misrepresentations and prejudice that undermine our solidarity with one another.”

The Archbishop will be speaking at the launch of Truth and Lies About Poverty today (Tues 10 Dec) in the Pierhead Building, Cardiff Bay, a report jointly published by Oxfam Cymru and the Church in Wales.

Truth and Lies About Poverty  nails six common myths about people living in poverty with facts and figures, including that ‘they’ are lazy and don’t want to work, and ‘they’ are on the fiddle. The report was originally published  by an alliance of churches called the Joint Public Issues Team.  The new document has been translated in Welsh for the first time and there is a bilingual summary available. The full report can be downloaded from the websites of Oxfam Cymru and the Church in Wales.

Dr Morgan will say,  “This report brings together concern for the poor and concern for truth-telling, and reminds us that it is our duty as Christians and as members of society not just to offer practical help, but to stand up for what is right. Only when we have a true understanding of the realities of poverty can we even begin to tackle it and build a more just and successful society for all.”

The launch is hosted and attended by Vaughan Gething AM, the deputy minister for tackling poverty.

Julian Rosser, Head of Oxfam Cymru, will say, “If you relied on Government ministers and certain tabloids for information, you’d think that if people just pulled their socks up and worked hard, there would be no such thing as poverty.

“The reality is that there are just not enough jobs out there, benefits are under siege from sanctioning and even being in work is no defence against poverty as wages lag behind inflation and zero-hours and short term contracts are on the increase.”

He will call on people to come together under the banner of Cuts Watch Cymru and Oxfam Cymru and its partners to challenge encroachments on the welfare state and call for a more equal society.

The six myths identified in the report about people in poverty are:

  • ‘They’ are lazy and don’t want to work; 
  • ‘They’ are addicted to drink and drugs;
  • ‘They’ are not really poor – they just don’t manage their money properly;
  • ‘They’ are on the fiddle
  • ‘They’ have an easy life;
  • ‘They’ caused the deficit

For more information or a copy of Truth and Lies About Poverty please contact:

Anna Morrell, Archbishop’s Media Officer. Tel: 079191587 94 / 02920 348208

Or:

Carol Owen or Lois Eckley at Oxfam Cymru on 0300 200 1269  or 07588 476104/ 07814 795570

Archesgob yn galw am gydsafiad â phobl sy’n wynebu tlodi

Mae Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, wedi galw ar Gristnogion ac eraill ledled Cymru i 'sefyll dros yr hyn sy'n iawn' pan fydd pobl sy'n byw mewn tlodi yn cael eu cyhuddo o fod yn segur a diog, a chynnig cymorth ymarferol.

“Rydym i gyd yn aelodau o un gymuned,” meddai. “Rhaid i ni godi llais yn erbyn y sibrydion, y cam-gynrychiolaeth a’r rhagfarn sy'n tanseilio ein cydsafiad.”

Roedd yr Archesgob yn siarad yn lansiad ‘Y Gwir a’r Gau ynghylch Tlodi heddiw, (dydd Mawrth 10 Rhagfyr) yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, sef adroddiad a gyhoeddwyd ar y cyd gan Oxfam Cymru a'r Eglwys yng Nghymru.

Ychwanegodd: “Mae'r adroddiad hwn yn dwyn ynghyd bryder am bobl dlawd a phryder am wirionedd straeon, ac yn ein hatgoffa nad cynnig cymorth ymarferol yn unig yw ein dyletswydd fel Cristnogion ac fel aelodau o gymdeithas, ond sefyll dros yr hyn sy'n iawn hefyd. Dim ond pan fydd gennym ddealltwriaeth o ddifrif o realiti tlodi y gallwn hyd yn oed ddechrau mynd i'r afael ag ef ac adeiladu cymdeithas fwy cyfiawn a llwyddiannus i bawb.”

Cynhaliwyd ac arweiniwyd y lansiad gan Vaughan Gething AC, y dirprwy weinidog trechu tlodi.

Mae’r Gwir a’r Gau ynghylch Tlodi yn chwalu chwe myth cyffredin am bobl sy'n byw mewn tlodi drwy roi ffeithiau a ffigurau, gan gynnwys eu bod 'nhw' yn ddiog ac nad ydyn nhw’n awyddus i weithio, a’u bod 'nhw' yn twyllo’r system. Cyhoeddwyd yr adroddiad yn wreiddiol gan gynghrair o eglwysi o’r enw Tîm Materion Cyhoeddus ar y Cyd. Mae'r ddogfen newydd wedi cael ei chyfieithu i’r Gymraeg am y tro cyntaf, ac mae crynodeb dwyieithog ar gael. Mae modd llwytho i lawr yr adroddiad llawn o wefannau Oxfam Cymru a'r Eglwys yng Nghymru.

Dywedodd Julian Rosser, Pennaeth Oxfam Cymru,: “Petaech yn dibynnu ar weinidogion y Llywodraeth a rhai papurau tabloid am wybodaeth, byddech yn meddwl mai’r cyfan sydd ei angen yw i bobl dorchi eu llewys a gweithio'n galed, ac na fyddai’r fath beth â thlodi wedyn.

“Y gwir amdani yw nad oes digon o swyddi ar gael, bod budd-daliadau dan warchae yn sgil sancsiynu, a hyd yn oed os oes gan rywun waith, nid oes unrhyw amddiffyniad yn erbyn tlodi gan fod cyflogau yn llusgo y tu ôl i chwyddiant, ac mae contractau heb oriau penodol a chontractau tymor byr ar gynnydd.”

Galwodd ar bobl i ddod at ei gilydd dan faner Cuts Watch Cymru ac Oxfam Cymru a'i bartneriaid i herio llechfeddiannu ar y wladwriaeth les, a galw am gymdeithas fwy cyfartal.