This website is best viewed with CSS and JavaScript enabled.

Archbishop of Wales's St David's Day message - Take pride in Wales but be open to the world

Posted on: March 1, 2013 10:51 AM
Related Categories: Abp Morgan, Wales

We can be proud of being Welsh without cutting ourselves off from people of other races and nations, the Archbishop of Wales will say at a St David’s Day service today (March 1, Fri).

Dr Barry Morgan will say Wales is an emerging nation which could learn from its neighbours rather than attempt to do everything its own way.

He will also urge national and civic leaders not to be afraid to change their minds and let go of Party ideology or long held views.

The Archbishop will be speaking at the All Wales National St David’s Day service, hosted by the Lord Mayor of Cardiff at St John the Baptist Church, Cardiff city centre to celebrate the nation’s culture and heritage. The service will also attended by HRH The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, members of the Welsh Government and National Assembly and representatives from organisations across Wales.

In his address, the Archbishop will say, “It is possible to be both proud of being Welsh nationally, culturally, linguistically without being xenophobic and cutting ourselves off from the insights of other peoples, races and nations. In fact, we have to understand that Wales, as an emerging nation, may have much to learn from others who have trodden this path before us, especially our near neighbours. Sometimes, partly because our devolved Government is of recent origin, there is a temptation to think that we must plough our own unique furrow. Well, it is possible to be both distinctively Welsh and open to the insights of others – for all of us, in the end, belong to a global village and we impact and affect one another.”

He will add that leaders should follow the example of Jesus and be open to change and have the grace to change their minds when they lose an argument.

He will say, “It is sometimes difficult when you are the Party of Government or have control of a council, to let go of Party ideology or views that you have always held dear and be prepared to change your mind. Yet that is what true leadership may sometimes require.

“The late Lord William Rees Mogg, editor of The Times for nearly 15 years, put it another way. He said ‘that to change positions is merely to say that one is wiser today than yesterday’.

“All of that takes courage and faith and we pray God that all of us might be open to what His spirit might be trying to say to us as we all fulfil our different tasks here in Wales.”

The service is organised by Cardiff Council. The full text of the Archbishop’s address will follow after the service. For more information, please contact:

Anna Morrell 
Archbishop's Media Officer / Swyddog y Cyfryngau i'r Archesgob 
Tel: 02920 348208; mobile: 07 91 91 587 94 
39 Cathedral Rd, Cardiff / 39 Heol y Gadeirlan, Caerdydd 
CF11 9XF 
http://www.churchinwales.org.uk 
http://www.eglwysyngnghymru.org.uk

 

Ymfalchïwch yng Nghymru ond byddwch yn agored i'r byd -Neges yr Archesgob ar Ddydd G?yl Dewi

Bydd Archesgob Cymru yn dweud mewn gwasanaeth Dydd G?yl Dewi heddiw (dydd Gwener, 1 Mawrth) y gallwn fod yn falch o fod yn Gymry heb dorri ein hunain ymaith o genhedloedd a hiliau eraill.

Bydd Dr Barry Morgan yn dweud fod Cymru yn genedl sy'n datblygu a allai ddysgu gan ei chymdogion yn hytrach na cheisio gwneud popeth ei ffordd ei hun.

Bydd hefyd yn annog arweinwyr cenedlaethol a dinesig i beidio ofni newid eu meddyliau a rhoi'r gorau i ideoleg pleidiol neu hen safbwyntiau.

Bydd yr Archesgob yn siarad yng ngwasanaeth cenedlaethol Dydd G?yl Dewi, a drefnwyd gan Arglwydd Faer Caerdydd yn Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr yng nghanol dinas Caerdydd i ddathlu diwylliant a threftadaetn y genedl. Bydd EUB Tywysog Cymru a Duges Cernyw, aelodau o Lywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol a chynrychiolwyr o sefydliadau ledled Cymru hefyd yn bresennol yn y digwyddiad.

Yn ei anerchiad, bydd yr Archesgob yn dweud, "Mae'n bosibl ymfalchio ein bod yn Gymry yn genedlaethol, diwylliannol a ieithyddol heb fod yn senoffobig a thorri ein hunain ymaith o ddealltwriaeth pobloedd,  hiloedd a chenhedloedd eraill. Mewn gwirionedd, mae'n rhaid i ni ddeall y gall fod gan Gymru, fel cenedl sy'n datblygu, lawer i'w ddysgu gan eraill sydd wedi cerdded y llwybr hwn o'n blaen yn arbennig ein cymdogion agos. Weithiau, yn rhannol oherwydd mai yn ddiweddar y sefydlwyd ein Llywodraeth ddatganoledig, mae temtasiwn i feddwl fod yn rhaid i ni dorri ein cwys unigryw ei hunan. Wel, mae'n bosibl bod yn neilltuol Gymreig ac agored i ddealltwriaeth eraill - oherwydd mae pawb ohonom, yn y pen draw, yn perthyn i bentref byd-eang ac rydym yn dylanwadu ac effeithio ar ein gilydd."

Bydd yn ychwanegu y dylai arweinwyr ddilyn enghraifft Iesu a bod yn agored i niwed a bod â'r gras i newid eu meddyliau pan gollant ddadl.

Bydd yn dweud, "Mae weithiau'n anodd pan eich bod yn Blaid y Llywodraeth neu'n rheoli cyngor, i roi'r gorau i ideoleg pleidiol neu safbwynt a fu bob amser yn annwyl i chi a bod yn barod i newid eich meddwl. Eto dyna'r hyn y gall gwir arweinyddiaeth fod ei angen weithiau.

“Fe wnaeth y diweddar Arglwydd William Rees Mogg, golygydd The Times am bron 15 mlynedd, ei roi mewn ffordd arall. Dywedodd 'y cyfan mae newid safbwynt yn ei ddweud yw fod rhywun yn ddoethach heddiw nag oedd ddoe'.

"Mae hynny i gyd angen dewrder a ffydd a gweddiwn i Dduw y gallwn i gyd fod yn agored i'r hyn y gallai Ei ysbryd fod yn ceisio ei ddweud wrthym wrth i ni gyflawni ein gwahanol dasgau yma yng Nghymru."

Trefnwyd y gwasanaeth gan Gyngor Caerdydd. Bydd geiriad llawn anerchiad yr Archesgob ar gael ar ôl y gwasanaeth. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: